Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Obecnie nabycie spadku przez spadkobierców może zostać stwierdzone na dwa sposoby – dzięki orzeczeniu sądowemu lub poświadczeniu dziedziczenia, sporządzanemu przez notariusza. Oba dokumenty mają taką samą doniosłość prawną.

Czym jest poświadczenie dziedziczenia?

Akt poświadczenia dziedziczenia jest formą stwierdzenia nabycia spadku, a sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego czy testamentowego zajmuje się notariusz. Należy jednak pamiętać o tym, że jego kompetencje są wyłączone w przypadku dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych oraz w kwestiach związanych ze sporami między spadkobiercami. W owych sytuacjach konieczna jest interwencja sądu.

Spisywanie protokołu

Pierwszą fazą postępowania przed notariuszem jest spisywanie przez niego protokołu dziedziczenia, co wymaga obecności wszystkich osób mogących być spadkobiercami ustawowymi i testamentowymi. Podczas tej czynności osoby te są pouczane o obowiązku ujawnienia wszelkich okoliczności objętych treścią protokołu, a także o odpowiedzialności karnej w przypadku składania fałszywych oświadczeń.

W przypadku upłynięcia 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku w protokole dziedziczenia zamieszcza się oświadczenia spadkobierców o przyjęciu spadku prostym lub z dobrodziejstwem bądź też o odrzuceniu spadku. Jeśli spadkobiercy złożyli oświadczenia tej treści już wcześniej, to konieczne jest zamieszczenie wzmianki o dacie, miejscu i treści złożonych przez nich oświadczeń. Za sporządzenie protokołu poprzedzającego wydanie aktu poświadczenia należy zapłacić 50 złotych + VAT.

Sporządzanie aktu poświadczenia dziedziczenia

Po spisaniu protokołu przez notariusza przechodzi on do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, w którym zostaną wskazani spadkobiercy dochodzący do dziedziczenia, a także tytuł ich powołania i wielkość przysługujących im udziałów. W przypadku dziedziczenia ustawowego konieczne jest także wskazanie, czy spadkobiercą był małżonek spadkodawcy czy krewny oraz stopień pokrewieństwa. Przy dziedziczeniu testamentowym wymagane jest również określenie formy testamentu. Po sporządzeniu aktu poświadczenia notariusz dokonuje wpisu do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia i dopiero po zarejestrowaniu aktu można mówić o skutkach prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego należy zapłacić 100 złotych + VAT.

, , ,