Notariusz a ustanowienie hipoteki..

Ustanowienie hipoteki jest jedną z wielu czynności jakich można dokonać za pośrednictwem notariusza. Istnieją typy hipoteki, które koniecznie wymagają aktu notarialnego oraz takie, które mogą się bez tego dokumentu obejść. Warto bliżej przyjrzeć się czym jest hipoteka.

Czym jest hipoteka?

Pod pojęciem hipoteki rozumie się ograniczone prawo rzeczowe, które ma na celu zabezpieczenie wierzytelności. Hipoteka może obciążać własność nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zarówno mieszkalnego, jak i użytkowego.

Dwa rodzaje hipoteki – umowna i przymusowa

Wyróżnić można dwa rodzaje hipoteki. Pierwszym typem jest hipoteka przymusowa, powstająca na skutek zamierzonych działań właściciela nieruchomości, które mają na celu jej ustanowienie. Jest zawierana z mocy prawa albo w związku z orzeczeniem sądu.

Drugi rodzaj to hipoteka umowna, powstająca na podstawie umowy cywilno – prawnej i wpisu do księgi wieczystej, którego dokonuje notariusz lub też można go dokonać samodzielnie. Następuje na podstawie umowy pomiędzy wierzycielem, a właścicielem nieruchomości ustanawiającego hipotekę. Akt notarialny jest w tym wypadku niezbędny jedynie dla oświadczenia ustanawiającego. Wyjątek stanowią tu hipoteki ustanawiane na rzecz banków, gdzie akt notarialny nie jest konieczny. Jednak dla wygody właściciela nieruchomości opcja z notariuszem jest korzystniejsza, gdyż notariusz wykona czynności, które samodzielnie musiały by być wykonane zarówno w urzędzie skarbowym i sądzie wieczystoksięgowym.

Dokumenty konieczne do zawarcia umowy o ustanowienie hipoteki u notariusza

Aby notariusz mógł dokonać umowy o ustanowienie hipoteki należy przedstawić przed nim szereg dokumentów. Konieczne jest okazanie umowy kredytu (lub też innej podstawy określającej wierzytelność).  Ponadto wymagane jest posiadanie takich dokumentów jak umowę o nabyciu nieruchomości lub prawa, odpis zwykły księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej oraz najbardziej aktualny wypis  z rejestru gruntów do dokonywania wpisów w księdze wieczystej. Oprócz powyższych ważne jest by w przypadku kredytu posiadać zaświadczenie banku, jakie jest potrzebne do ustanowienia hipoteki.

, , ,