Notariusz a doręczanie oświadczeń

Doręczanie oświadczeń jest czynnością notarialną, która nabrała znaczenia wraz z wejściem ustawy o gospodarce nieruchomości z roku 1998. To od oceny notariusza jednak zależy, czy dane oświadczenie wywołuje skutki prawne.

Notariusz a doręczanie oświadczeń

Notariusz na żądanie strony dokonuje czynności doręczenia przeciwnej stronie pisemnego oświadczenia, które może rodzić skutki prawne. Kieruje się przy tym przepisami zawartymi w kodeksie postępowania cywilnego, które dotyczą kwestii doręczania pism procesowych. Należy przy tym pamiętać o tym, że protokół zostaje sporządzony niezależnie od tego, czy doręczenie zostało dokonane, czy też nie dokonano go. Notariusz może dokonać doręczenia osobiście lub przez pracowników swojej kancelarii. Co więcej, osoba składająca oświadczenie może zażądać dokonania doręczenia listem poleconym. Notariusz z kolei ocenia, czy dane oświadczenie wywołało skutki prawne.

Osoba żądająca doręczenia, powinna podać dane osobowe i adres osoby, do której notariusz ma doręczyć oświadczenie. Treść oświadczenia może żądający jej doręczenia wnieść ustnie do protokołu lub przesłać do notariusza w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem. Jeśli odpowiedź została udzielona przez drugą stronę, to notariusz wydaje poświadczenie doręczenia oświadczenia ze stosowną adnotacją. Jeśli chodzi zaś o doręczenie oświadczenia listem poleconym, to w protokole doręczenia zostaje zamieszczona treść doręczonego oświadczenia wraz ze wzmianką o listownym przesłaniu. Taką formę doręczania oświadczeń zwykle wykorzystuje się w przypadku próby wezwania dłużnika do zapłaty zalegającej należności. Notariusz zobowiązany jest do spisania protokołu z dokonanej czynności.

Jaki jest koszt usługi doręczenia oświadczenia?

Notariusz za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia, które może być wniesione ustnie do protokołu, wręczone osobiście na piśmie lub przesłane, pobiera wynagrodzenie w wysokości 40 złotych + 23% VAT. Jest to maksymalna stawka, która może być mniejsza w zależności od kancelarii notarialnej, z usług której zdecydujemy się skorzystać.

, ,