Notarialne ustanawianie służebności

Służebność to rodzaj ograniczonego prawa, które obciążając jedną nieruchomość zwiększa użyteczność innej lub też umożliwia zaspokojenie potrzeb lub prowadzenia działalności innym osobom i podmiotom.

Trzy rodzaje służebności

Kodeks Cywilny rozróżnia trzy rodzaje służebności:

  • gruntową, która umożliwia każdemu właścicielowi jednej nieruchomości na korzystanie w określony sposób z innej nieruchomości, np. poprzez możliwość przejazdu,
  • osobistą, ustanawianą na rzecz wskazanej osoby,
  • przesyłu, pozwalającej przedsiębiorcy na korzystanie z urządzeń przesyłowych znajdujących się na terenie danej nieruchomości.

Ustanowienie służebności może dokonać się na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, zawierającej stosowne oświadczenie właściciela obciążanej nieruchomości.

Ustanawianie służebności

Do ustanowienia służebności notariusz wymaga informacji o stronach umowy. W przypadku osób fizycznych potrzebnymi danymi są: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania i stan cywilny. W przypadku osób prawnych należy przedstawić pełną nazwę firmy, dane przedstawicieli, KRS, NIP, REGON oraz adres siedziby.

Do sporządzenia umowy niezbędne jest określenie rodzaju służebności, wskazanie, czy służebność będzie odpłatna wraz z wysokością ewentualnej opłaty, a także określenie czasu ustanowienia służebności.

Dokumenty do przedłożenia

Do sporządzenia aktu notarialnego wymagane są:

  • dowód osobisty lub paszport, a w przypadku przedsiębiorców – status lub umowa spółki oraz stosowne uchwały lub zgody organów,
  • dokumenty będące podstawą nabycia danej nieruchomości, np. wypis z aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
  • aktualny odpis z księgi wieczystej.

Ponadto, w zależności od rodzaju przedmiotu służebności, notariusz może wymagać dodatkowych dokumentów pozwalających m.in. określić prawo do nieruchomości czy jej prawidłowe oznaczenie.

, ,