Zakres usług kancelarii notarialnej..

Notariusz – dawniej zwany rejentem – to osoba powoływana przez Ministra Sprawiedliwości do wykonywania czynności notarialnych. Jego główną rolą jest zapobieganie wszelkim sporom sądowym, a do głównych działań należy sprawowanie pieczy nad zabezpieczeniem praw i interesów osób, dla których czynności notarialne mogą powodować skutki prawne.

Podstawy prawne

Organizację notariatu w Polsce określa ustawa z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dokument ten precyzyjnie określa ustrój notariatu, zasady kształcenia, powoływania i odwoływania notariuszy, ich prawa i obowiązki, a także czynności notarialne, które są świadczone przez każdą kancelarię – bez względu, czy jej siedzibą jest Warszawa, Poznań, Wrocław czy jakiekolwiek inne miasto w Polsce.

Usługi świadczone przez kancelarię notarialną

Zgodnie z artykułem 79 ustawy Prawo o notariacie do podstawowych usług świadczonych przez kancelarię notarialną zalicza się:

  1. sporządzanie aktów notarialnych (takich jak umowy sprzedaży, darowizny, przenoszenia własności, spółek, dożywocia, majątkowe, zamiany, ustanowienia służebności),
  2. sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
  3. sporządzanie poświadczeń,
  4. doręczanie oświadczeń,
  5. spisywanie protokołów,
  6. sporządzanie protestów weksli i czeków,
  7. sporządzanie odpisów, wypisów i wyciągów dokumentów,
  8. przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów,
  9. sporządzanie projektów oświadczeń, aktów i wszelkich innych dokumentów (na żądanie stron).

Dodatkowo kancelaria notarialna świadczy usługi w zakresie porad i konsultacji prawnych, a także sporządza inne czynności notarialne, które wynikają z odrębnych przepisów prawnych.

Wszystkie czynności notarialne świadczone przez kancelarię są wykonywane w celu należytego zabezpieczenia praw i interesów klientów. Notariusz udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących wykonywanych czynności, a każdy akt i dokument jest sporządzony w sposób zrozumiały i przejrzysty. Czynności notarialne są wykonywane w języku polskim, jednak – na żądanie strony – mogą być dokonane w języku obcym.

,