Sporządzanie protokołów z walnych zgromadzeń akcjonariuszy.

Notariusz jest z wykształcenia prawnikiem i powoływany jest na urząd przez ministra sprawiedliwości. Jego zadaniem jest sporządzanie  aktów notarialnych oraz wykonywanie innych czynności notarialnych.

Protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy to dokument urzędowy, sporządzony w formie aktu notarialnego, odpowiadający pod względem formy i treści przepisom prawa o notariacie. Sporządzaniem tego dokumentu zajmuje się notariusz, który powinien zadbać o to, żeby protokół ten stał się aktem notarialnym. Dokument ten powinien zawierać stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia, a także jego zdolności do podjęcia uchwał, wymienienie powziętych uchwał. Przy każdej uchwale należy podać zarówno liczbę akcji z oddanymi ważnymi głosami, procent tych akcji w kapitale zakładowym. Powinna być także łączna liczba ważnych głosów, z uwzględnieniem głosów „za” i „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się.

Załącznik do protokołu

Do protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy należy dołączyć listę obecności. Powinny znajdować się na niej podpisy obecnych akcjonariuszy, a także lista tych, którzy głosowali za pomocą elektronicznych środków komunikacji.

Gotowy protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego zgromadzenia i notariusza, chyba że status lub przepis szczególny stanowi inaczej. W takich przypadkach korzysta się z ustawy zawartej w prawie o notariacie.

Akt notarialny powinien być przeczytany przez notariusza lub inną osobę, ale w jego obecności. Po zakończeniu notariusz musi przekonać się, ze osoby biorące udział w czynności dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie aktu, który został podpisany zgodnie z ich wolną wolą. Na żądanie powinny zostać przeczytane również załączniki.

Poznań oferuje usługi swoich notariuszy na najwyższym poziomie. Profesjonalność usług przejawia się w dokonywaniu różnych czynności notarialnych, a także zabezpieczeniem praw i interesów osób lub stron, dla których odbywają się te czynności.

,