Rola notariusza, notariusz jako zawód zaufania publicznego..

Notariusz to prawnik powołany przez ministra sprawiedliwości, który jest upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i wykonywania czynności notarialnych. Wykonuje on tak zwany zawód zaufania publicznego.

Jaka jest rola notariusza?

Notariusz spełnia istotne funkcje w polskim systemie prawnym. Przede wszystkim ma on czuwać nad tym, by dokumenty sporządzane przez osoby były poprawne. To natomiast ma między innymi ograniczać spory sądowe.

Najważniejsze czynności notarialne

Do najważniejszych czynności notarialnych należy sporządzanie aktów notarialnych, poświadczeń, aktów dziedziczenia. Oprócz tego notariusz ma również za zadanie spisywanie protokołów, sporządzanie odpisów i wpisów dokumentów, a także na przykład składanie wpisów w księdze wieczystej. Rola notariusza bliska jest więc roli sędziego. Podobnie jak sądy, notariusze wykonywać mogą niektóre czynności prawne.

Notariusz jako osoba zaufania publicznego

O tym, że notariusz jest osobą zaufania publicznego mówi nam ustawa Prawo o notariacie z 14 lutego 1991 roku. Zgodnie z nią notariusz korzysta z ochrony jako funkcjonariusz publiczny. Oznacza to również, że notariusz jest zobowiązany do przestrzegania konkretnego kodeksu etyki zawodowej. Przede wszystkim powinien on sumiennie wykonywać swoje obowiązki oraz być osobą bezstronną. Także z tego powodu notariusz ma zakaz dokonywania czynności notarialnych, gdy dotyczą jego krewnych lub powinowatych oraz małżonka.

Ministerialne rozporządzenie określa także stawkę maksymalną za świadczone przez notariuszy usługi. Zgodnie z kodeksem etyki zawodowej, notariusz nie powinien przyciągać klientów proponując im niższe ceny.

Bardzo ważnym aspektem zawodu zaufania publicznego jest również zachowanie tajemnicy zawodowej. Notariusz ma obowiązek zachować w tajemnicy wszystkie informacje, które są mu powierzane. Naruszenie tajemnicy może grozić notariuszowi nawet pozbawieniem wolności.

Za złamanie powyższych zasad grozi notariuszowi nie tylko kara dyscyplinarna, ale nawet w szczególnych przypadkach, wykluczenie z zawodu.

Notariusz jest więc nie tylko ważnym zawodem zaufania publicznego, ale także strażnikiem zawieranych umów czy decyzji. Pomaga więc w wielu sytuacjach, z którymi spotykamy się niemal na co dzień.

,