Poświadczenie własnoręczności podpisu

Notariusz to osoba zaufania publicznego. Z wykształcenia jest prawnikiem, który jest upoważniony przez Ministra Sprawiedliwości do sporządzania aktów notarialnych i czynności notarialnych.

Poświadczenie własnoręczności podpisu

Poświadczenie własnoręczności podpisu odbywa się w obecności notariusza. Czynność ta polega na tym, że na dokumencie składa się podpis lub uznaje się za własnoręczny podpis, który już istnieje. Osoba, która zgłasza się w tym celu musi potwierdzić swoją tożsamość. Notariusz ma obowiązek poinformować o charakterze i skutkach poświadczenia, upewnić się czy strona nie pozostaje w nieświadomości co do skutków wykonywanej czynności, wreszcie czy czynność jest legalna i zgodna z prawem.

Każde poświadczenie powinno być opatrzone klauzulą legalizacyjną. Podczas dokonywania tej czynności notariusz ma za zadanie zbadanie jedynie autentyczności podpisu, bez treści dokumentu. Jednak profesjonalni notariusze sprawdzają także czy strona składająca podpis jest świadoma skutków prawnych, które powstaną po wykonaniu tych czynności.

Notariusze dokonują poświadczeń na dokumentach różnego rodzaju. Są to umowy sprzedaży, umowy zbycia statków wzory podpisów, pełnomocnictwa i dokumenty prywatne.

Każde poświadczenie własnoręczności podpisu powinno zawierać datę i miejsce sporządzenia, oznaczenie kancelarii, podpis i pieczęć notariusza, i na wniosek klienta godzinę i minutę sporządzenia dokumentu z poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Inne osoby upoważnione do poświadczenia własnoręczności podpisu

Jeżeli w jakiejś miejscowości nie ma kancelarii notarialnej do poświadczenia własnoręczności podpisu upoważnieni są wójt, burmistrz, czy prezydent miasta, jeśli chodzi o pisma upoważniające do odbioru przesyłek czy sum pieniężnych, a także dokumentów z urzędów i innych instytucji, na oświadczeniach potwierdzających stan majątkowy czy rodzinny.

W przypadku pism upoważniających do odbioru pieniędzy lub innych przedmiotów z banku własnoręczność podpisu potwierdza ów bank.

,