Poświadczenie podpisu u notariusza

Poświadczenie własnoręczności podpisu to nic innego, jak złożenie w obecności notariusza podpisu na dokumencie czy uznania podpisu złożonego wcześniej za podpis własnoręczny.

Poświadczenie podpisu u notariusza

Dokumenty prywatne poświadczone przez notariusza nie mają mocy urzędowej. Inaczej jest w przypadku aktów notarialnych. Charakter urzędowy stanowi jednak tzw. klauzula poświadczeniowa. Wynikają z niej domniemanie autentyczności podpisu oraz domniemanie istnienia dokumentu w dacie poświadczenia. Przy okazji poświadczenie podpisu potwierdza, że dana osoba stawiła się we wskazanym miejscu. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem podpis uznany za własnoręczny musi zostać złożony w kancelarii notarialnej. Niedopuszczalne są przy tym żadne formy zaocznego poświadczenia podpisu. Podpis poświadczany przez notariusza musi być oryginalny. Oznacza to konieczność jego nakreślenia przez daną osobę za pomocą środka pisarskiego. Dokument poświadczenia z kolei musi zostać sporządzony w sposób trwały, który nie pozwoli na zmianę jego treści.

Co trzeba zrobić przed przystąpieniem do poświadczenia podpisu?

Na samym początku notariusz sprawdza tożsamość strony i informuje ją o charakterze i skutkach poświadczenia. Przy okazji sprawdza czy dana strona ma świadomość do do skutków dokonywanej czynności. Sprawdza się również czy czynność jest zgodna z prawem. Każde poświadczenie powinno zawierać datę i miejsce sporządzenia, oznaczenie kancelarii notarialnej, pieczęć i podpis notariusza oraz numer PESEL osoby, która podpis składa.

Sposoby dokonywania poświadczeń

Na podstawie ustawy Prawo o notariacie wyróżnia się kilka sposobów dokonywania poświadczeń. Najprostszym z nich jest złożenie w obecności notariusza własnoręcznego podpisu przez osobę, która została wcześniej wylegitymowana. Może ona również uznać podpis wcześniej złożony za własny. W tym przypadku notariusz nie musi badać treści dokumentu, na którym podpis został złożony. Wielu notariuszy jednak to robi. Poświadczenia wykonywane są na ogół na różnego rodzaju pełnomocnictwach czy umowach sprzedaży. Innym rozwiązaniem jest poświadczenie zgodności odpisu czy wyciągu z okazanym dokumentem. Wcześniej jednak notariusz musi sprawdzić wiarygodność takiego dokumentu.

, ,