Notariusz a umowa najmu okazjonalnego

Najem okazjonalny, to instytucja wprowadzono do obrotu prawnego przed kilkoma laty. Umożliwia skuteczną ochronę właściciela lokalu przed kłopotliwymi lokatorami.

Czym jest umowa najmu okazjonalnego?

Sama umowa najmu okazjonalnego nie jest zbyt często zawierana – przede wszystkim z powodu niewiedzy wynajmujących. Jest ona jednak niezwykle korzystna ze względu na szereg zalet, głównie z uwagi na większą ochronę dla wynajmującego. Tego rodzaju umowa traktowana jest odmiennie niż zwykła umowa najmu. Uwzględnia nie tylko standardowe warunki, ale także pozwala na szybsze pozbycie się najemcy bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego o eksmisję.

Przepisy dotyczące najmu okazjonalnego

Szczegółowe regulacje dotyczące najmu okazjonalnego zostały zawarte w przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2011 r, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z ustawą umowę okazjonalnego najmu lokalu zawiera się na czas oznaczony, nie dłuży niż 10 lat. Forma ta zarezerwowana jest tylko dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie wynajmu mieszkań.

Najem okazjonalny – forma umowy

Umowa najmu okazjonalnego powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ponadto konieczne jest uzupełnienie jej o dodatkowe załączniki przewidziane w ustawie. Są to przede wszystkim: oświadczenie najemcy w formie aktu sporządzonego przez notariusza, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu, wskazanie lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, jak również oświadczenie właściciela lokalu o wyrażenie zgody na zamieszkanie najemcy.

Brak opuszczenia lokalu

Umowa najmu okazjonalnego wygasa wraz z upływem terminu, na który została zawarta. Może być także wypowiedziana przez jedną ze stron, kiedy to ulega rozwiązaniu ze wskazanym okresem wypowiedzenia. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy może zajść jednak sytuacja, kiedy najemca nie chce opuścić dobrowolnie lokalu. W takim przypadku właściciel doręcza najemcy pisemne żądanie sporządzone z notarialnie poświadczonym podpisem opróżnienia lokalu i określonym terminem żądania jego opuszczenia. W przypadku bezskutecznego upływu terminu właściciel może złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.

, , ,