Notariusz a umowa majątkowa małżeńska (rozdzielność majątkowa)

Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na gruncie polskiego prawa istnieją dwa typy ustrojów majątkowych – ustawowy oraz umowny. W związkach małżeńskich z reguły mamy do czynienia z ustawową wspólnością majątkową, stosowaną o ile nie została zmieniona przez małżonków na drodze umów.

Umowa majątkowa małżeńska

Zawarcie małżeństwa jest jednoznaczne z powstaniem między mężem i żoną wspólności ustawowej (majątkowej), która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez obie strony lub przez jedną z nich. Te przedmioty, które nie są objęte ustawową wspólnością zaliczają się do majątku osobistego każdego z małżonków. Ustrój wspólności majątkowej może powstać także podczas trwania związku małżeńskiego w różnych przypadkach. Ustrój wspólności ustawowej dzieli składniki majątkowe na trzy części – majątek wspólny, majątek żony i majątek męża. Wspólny majątek stanowią przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich,  pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątków osobistych, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego oraz kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie ZUS. Ustrój wspólności ustawowej  może być uchylony w czasie trwania małżeństwa przez orzeczenie sądu lub poprzez zawarcie przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej (potocznie znanej jako intercyza przedmałżeńska). Rozdzielność majątkowa jest jedną z czynności wykonywanych przez notariusza w każdym większym mieście (wystarczy wpisać w internet frazę np. „usługi notarialne Poznań„, by otrzymać dokładne informacje na temat usług tego typu w danym mieście).

Zasady rozdzielności majątkowej

Rozdzielność majątkowa jest ustanawiana na drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.  Na skutek umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej obie strony zachowują swoje majątki nabyte przed zawarciem umowy oraz majątek, który był nabyty później. Małżonkowie zarządzają samodzielnie swoją częścią majątku. Taki typ umowy majątkowej jest najczęściej zawierany przez małżonków, którzy posiadają działalność gospodarczą, gdyż wówczas każda ze stron decyduje o sposobie wykorzystania środków.  Na skutek intercyzy majątek wspólny małżonków nie powstaje w ogóle – warunkiem skuteczności jest tu zawarcie umowy małżeńskiego związku. W przypadku gdy do rozdzielności majątkowej doszło w trakcie trwania związku wówczas należy dokonać podziału istniejącego majątku wspólnego obojga stron. Umowa o rozdzielności majątkowej działa od chwili jej zawarcia (lub też w późniejszym terminie – zależnie od umowy).  Nie zwalnia ona jednak małżonków od ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania zawarte przez jednego z nich, w przypadku spraw dotyczących zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny.

, ,