Notariusz a umowa alimentacyjna

Umowa alimentacyjna to alternatywa dla sprawy sądowej o alimenty. Dopuszcza ją kodeks rodzinny i opiekuńczy (art. 138 kodeksu). Do zawarcia umowy alimentacyjnej dochodzi w przypadku, gdy strony nie potrafią dojść do porozumienia w kwestii płatności lub też wysokości świadczeń alimentacyjnych. Jest o wiele wygodniejszym i mniej czasochłonnym sposobem regulacji alimentów. Poza tym ten sposób ustalania alimentów jest nieco mniej rygorystyczny niż stawanie obu zainteresowanych stron przed sądem.

Formy umowy alimentacyjnej

Umowa alimentacyjna jest ważna zarówno w formie ustnej jak i pisemnej, ze względu na cele dowodowe bardziej odpowiednia jest jednak ta druga możliwość. Najczęstszą formą umowy alimentacyjnej jest akt notarialny, będący zabezpieczeniem dla uprawnionego do świadczenia alimentacyjnego. Tego typu akt także stanowić tytuł egzekucyjny. W przypadku gdy osoba zobowiązana do alimentacji nie wywiązuje się z obowiązku osoba uprawniona może przedłożyć akt notarialny do sądu, a następnie wniosek o nadanie mu klauzuli wykonalności. Tak więc w takim wypadku umowa alimentacyjna będzie podstawą do wszczęcia procedury komorniczej.

Zawartość umowy alimentacyjnej

W każdej umowie alimentacyjnej powinny znaleźć się takie elementy jak data i miejsce jej zawarcia, określenie stron – zobowiązanego oraz uprawnionego (wraz z wszelkimi najważniejszymi danymi osobowymi potwierdzonymi odpowiednim dokumentem tożsamości), postać alimentów (a więc ich kwota lub inna forma płatności), częstotliwość płacenia świadczenia alimentacyjnego, podpisy stron umowy. Poza wszystkimi wymienionymi umowa powinna zawierać również możliwości wprowadzenia zmian, jeżeli osoba uprawniona posiada usprawiedliwione potrzeby. Cena notarialnej umowy alimentacyjnej jest bardzo zróżnicowana – wszystko zależy tak naprawdę od konkretnego notariusza. Większe polskie miasta typu Poznań, Warszawa czy Wrocław zazwyczaj posiadają notariuszy, którzy w swojej ofercie posiadają sporządzanie umów alimentacyjnych.

, , ,