Notariusz a najem instytucjonalny

Najem instytucjonalny jest nowym rodzajem umowy najmu, który do polskiego prawa został wprowadzony mocą ustawy z 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Ta nowa forma najmu przewiduje wiele korzyści i to dla obu stron – zarówno dla wynajmującego, jak i dla najemcy. Ma przede wszystkim równoważyć interesy stron stosunku najmu, a także zachęcić inwestorów do angażowania środków finansowych w budowę mieszkań na wynajem.

Okres najmu

Jedną z zalet najmu instytucjonalnego jest fakt, że ustawodawca nie określił górnej granicy długości okresu najmu. Umowa musi wprawdzie być zawarta na czas oznaczony, jednak może on trwać nawet kilkadziesiąt lat. Dzięki temu obie strony mają zagwarantowane bezpieczeństwo w zakresie trwałości najmu. Najemca może cieszyć się długotrwałym zamieszkiwaniem w jednym miejscu, natomiast wynajmujący nie musi się martwić o szukanie kolejnych lokatorów.

Mniejsze wymogi

Najem instytucjonalny charakteryzuje się także mniejszymi wymogami niż najem okazjonalny. Nie jest bowiem konieczne wskazanie lokalu, który najemca mógłby zamieszkiwać w przypadku zakończeniu najmu, czyli lokalu zastępczego. Konieczne jest jednak skorzystanie z usług notariusza. Niezbędnym dokumentem przy zawarciu umowy najmu jest bowiem oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddaje się egzekucji oraz zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym przez wynajmującego. W oświadczeniu musi być także zaznaczone, że najemca przyjął do wiadomości, iż w razie konieczności wykonania zobowiązania nie przysługuje mu prawo do lokalu tymczasowego.

Usunięcie lokatora

W przypadku gdy po rozwiązaniu umowy najemca nie chce opuścić lokalu, wynajmujący doręcza mu pisemne żądanie opróżnienia, które musi być opatrzone urzędowo poświadczonym podpisem właściciela. Jeśli lokator się do tego żądania nie zastosuje, wynajmujący ma możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności oświadczeniu o poddaniu się egzekucji. Następnym krokiem jest udanie się do komornika z wnioskiem o przeprowadzenie eksmisji lokatora, któremu w razie opróżnienia lokalu nie będzie przysługiwało prawo do lokalu socjalnego czy tymczasowego. Tym samym najem instytucjonalny pozwala na eksmitowanie nierzetelnych najemców przy jednoczesnym uniknięciu długotrwałej procedury eksmisyjnej.

Najem instytucjonalny a koszty

Umowa najmu instytucjonalnego to niejednokrotnie korzyść w postaci niższych kosztów dla najemcy. Kaucja zabezpieczająca nie może bowiem przekraczać trzykrotności miesięcznego czynszu za dany lokal obliczonego według stawki czynszu w dniu zawarcia umowy. W przypadku najmu instytucjonalnego właściciel oprócz czynszu może pobierać jedynie opłaty niezależne, o ile umowa nie stanowi inaczej, natomiast samo podwyższenie czynszu możliwe jest tylko zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

, ,