Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza

Każdy notariusz – jako osoba zaufania publicznego wykonująca usługi notarialne – zobowiązany jest do przestrzegania w swojej działalności zasad zapisanych w Kodeksie Etyki Zawodowej Notariusza. Dokument ten w szczegółowy sposób reguluje wszelkie moralne i etyczne aspekty wykonywanego zawodu. Podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się notariusz, świadcząc usługi notarialne to niezależność, uczciwość, bezstronność, rzetelność oraz zachowanie tajemnicy notarialnej.


Ogólne obowiązki notariusza

Według Kodeksu Etyki Zawodowej do ogólnych obowiązków notariusza należy zaliczyć staranne wykonywanie wszelkich czynności zawodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w zgodzie z posiadaną wiedzą. Wszystkie czynności notarialne notariusz powinien wykonywać osobiście, bez możliwości zastąpienia go przez osoby trzecie w czynnościach należących wyłącznie do jego kompetencji. Notariusz nie może pobierać innych korzyści majątkowych, niż wynagrodzenie za wykonywane czynności.

Obowiązki notariusza wobec stron czynności

Kodeks uchwalony przez Krajową Radę Notarialną określa także obowiązki notariusza wobec stron czynności. Dokument nakłada na notariusza:

  • obowiązek zastosowania takich rozwiązań, które będą zgodne z wolą klienta,
  • obowiązek dbania o powagę i niezależność urzędu,
  • obowiązek zachowania tajemnicy notarialnej,
  • obowiązek odmowy dokonania danych czynności w sytuacji, gdy następuje sprzeczność interesów bądź konflikt między stronami.

Kodeks zawiera także zapis mówiący o tym, iż notariusz może odmówić świadczenia usług notarialnych klientowi, który zachowuje się w sposób obraźliwy i uniemożliwiający godne wykonywanie zawodu.

Obowiązki notariusza wobec innych notariuszy

Według Kodeksu Etyki Zawodowej notariusz powinien w swojej pracy kierować się życzliwością, szacunkiem i lojalnością wobec innych przedstawicieli tego zawodu. Oznacza to, iż notariusz nie może dokonywać czynności, które rozpoczął już inny prawnik, nie może krytykować wobec klientów innych notariuszy, a także powinien unikać nieuczciwej konkurencji zawodowej.

Każdy powoływany notariusz obligatoryjnie składa przysięgę, w której oświadcza, iż zapoznał się z zasadami zawartymi w Kodeksie i że będzie ich przestrzegał w codziennej pracy. Za naruszenie zapisów zawartych w tym dokumencie notariusz może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej.