Jak przekazać majątek bliskiej osobie?..

Przekazanie majątku osobie bliskiej, musi być poprzedzone dokładnym określeniem sytuacji, w której dane aktywa mają zmienić właściciela. Istotne jest to, czy dobra te mają być przekazane za życia, czy dopiero po śmierci zainteresowanej osoby.

Umowa darowizny

Jedną z form prawnego przekazania pewnego dobra innej osobie, jest umowa darowizny. Polega ona zobowiązaniu osoby obdarowującej, do przekazania danego dobra, pomimo braku obowiązku jego przeniesienia na inną osobę.

Umowa darowizny daje bardzo szerokie możliwości obydwu stronom. Przykładowo, wraz z darowizną może zostać ustanowiona służebność, która oznacza, że darujący utrzyma tytuł prawny do danej nieruchomości, jeśli osoba obdarowana nie spełni określonych założeń, wynikających z podpisanej umowy.

Umowa o dożywocie

Na mocy umowy o dożywocie, osoba zrzekająca się majątku (dożywotnik) przenosi na beneficjenta prawa co do jego własności, pod warunkiem, że będzie ona mogła liczyć na jego pełnoprawną opiekę (obejmującą wyżywienie, ubranie, mieszkanie i światło a także opał i dostęp do wody). Co więcej, w ramach tej umowy, beneficjent musi zadbać o pielęgnację dożywotnika i zapewniać mu odpowiednią ochronę zdrowia (włącznie z ponoszeniem na nią kosztów). Przeniesienie własności następuje tu w momencie obciążenia danego majątku prawem dożywocia.

Darowizna a podatki

Przy wyborze jednej z powyższych form przeniesienia własności, warto zwrócić uwagę na kwestie podatkowe. Umowa darowizny wymaga zapłaty podatku od darowizn (2 procent), podczas gdy umowa o dożywocie – podatku od czynności cywilnych i prawnych.

Jeśli darowizna jest przekazywana bliskiej osobie (małżonek, zstępny, wstępny, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym a także macocha), osoba jest całkowicie zwolniona z podatku. Warunkiem jest tutaj dostarczenie odpisu notarialnego umowy przez notariusza do Urzędu Skarbowego (o ile taka została zawarta).

Należy również zaznaczyć, że przeniesienie praw własności na podstawie umowy o dożywocie, w każdym wypadku wymaga opłaty wspomnianego podatku. Obowiązek ten jest narzucony niezależnie od stopnia pokrewieństwa z osobą przekazującą dobra materialne.

Podsumowanie

Przy wyborze odpowiedniej formy przekazania aktywów, koniecznie należy uwzględnić, kto komu je przekazuje i jaką wysokość podatku, będziemy musieli uiścić do Urzędu Skarbowego.

, , ,