Czym jest umowa użyczenia?

Osoba nieodpłatnie korzystająca z czyjegoś majątku, uzyskująca przychody z tego tytułu, korzysta z umowy użyczenia. Czym jednak ta umowa jest, jeśli chodzi o szczegóły jej funkcjonowania? O tym słów kilka poniżej.

Przychód objęty opodatkowaniem

Osoba korzystająca z umowy użyczenia, generująca przychód z nią związany, ma obowiązek rozliczania się na mocy ustawy podatkowej z podatku dochodowego. Przy czym warto zaznaczyć, że nie obowiązuje jej podatek od czynności cywilnoprawnych.

Umowa użyczenia, na mocy której dana osoba korzysta z użyczonego przedmiotu czy praw, zawarta może być na różne sposoby: zarówno ustnie, pisemnie, jak i notarialnie. Ważne pozostaje to, że osoba korzystająca z użyczenia, może wykorzystywać użyczony przedmiot jedynie w zakresie jego przeznaczenia oraz pod żadnym pozorem nie może udostępniać tego przedmiotu osobom trzecim. Dodatkowo zobowiązana jest również do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem użyczonej rzeczy w stanie gorszym od tego, w jakim daną rzecz otrzymała.

Nie wszystko można użyczyć

Jak się okazuje jednak, nie wszystko kwalifikuje się do umowy użyczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można użyczyć pieniędzy jako środka płatniczego – ta forma pomocy finansowej może być określana jedynie mianem pożyczki.

Niezbędne zapisy w umowie użyczenia

Jeśli nie wiemy, co powinno znaleźć się w dobrze skonstruowanej umowie użyczenia, warto zapoznać się z wytycznymi, jakie informacje powinny zostać w niej zawarte. Będą to:

  • dane osobowe i teleadresowe stron umowy, czyli osoby biorącej w użyczenie oraz osoby użyczającej,
  • nazwa i podstawowe informacje o przedmiocie użyczenia – te dodatkowo mogą być wzbogacone o opis cech charakterystycznych użyczonej rzeczy,
  • data rozpoczęcia i zakończenia trwania umowy – dopuszcza się zawarcie umowy na czas nieokreślony – wówczas czas jej rozwiązania kończy się gdy osoba biorąca w użyczenie uczyni z przedmiotu umowy użytek o który wnioskowała,
  • wyszczególnione obowiązki osoby biorącej dany przedmiot w użyczenie.

Kiedy umowa użyczenia może zostać rozwiązana? Szczególnie w takich przypadkach, gdy osoba biorąca w użyczenie używa rzeczy niezgodnie z jej przeznaczeniem lub gdy dana rzecz stanie się potrzebna użyczającemu w sytuacjach nieprzewidzianych na dzień zawarcia umowy. O tym wszystkim szczegółowo poinformuje również notariusz, jeśli to właśnie do niego zwrócimy się w sytuacjach budzących jakiekolwiek wątpliwości.

, , ,