Czym jest rygor egzekucji?

Dobrowolne poddanie się egzekucji na podstawie aktu notarialnego umożliwia uzyskania tytułu egzekucyjnego bez konieczności prowadzenia sporu sądowego. Jest instrumentem, który pozwala wynajmującemu zabezpieczyć swoje interesy w zakresie zapłaty przez najemcę czynszu najmu wraz z odsetkami i innymi należnościami uwzględnionymi w umowie wynajmu. We wskazanym przypadku nie ma konieczności prowadzenia postępowania rozpoznawczego przez sąd – wystarczy nadanie klauzuli wykonalności co do oświadczenia najemcy.

Rygor egzekucji

Poddanie się rygorowi egzekucji na podstawie aktu sporządzonego przez notariusza, przewidzianego w art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, zazwyczaj występuje w parze wraz z poddaniem się rygorowi egzekucji co do opróżnienia lokalu w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 roku. Takie rozwiązanie pozwala na możliwie najlepsze zabezpieczenie interesów wynajmującego, który nierzadko posiada obawy co do rzetelności najemcy. Poddanie się rygorom egzekucji w treści aktu notarialnego pozwala zastąpić orzeczenie sądowe o zasądzeniu należności lub orzeczeniu eksmisji.

Forma poddania się rygorowi egzekucji

Artykuł 777 Kodeksu postępowania cywilnego przewiduje formę z tytułu eksmisji jaką jest akt notarialny poddania się rygorowi egzekucji. Forma aktu notarialnego zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. Akt notarialny powinien zawierać wskazanie dłużnika oraz wierzyciela, wskazanie obowiązków dłużnika oraz podstawy prawnej, oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c., termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie aktowi klauzuli wykonalności.

Klauzula wykonalności na akt notarialny

W przypadku spełnienia wyżej wymienionych wymogów, akt notarialny zawierający oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji będzie mógł stanowić tytuł egzekucyjny. Po nadaniu mu klauzuli wykonalności stanie się natomiast tytułem wykonawczym uprawniającym wierzyciela do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego przy pominięciu całego etapu postępowania sądowego, za wyjątkiem tego o nadanie klauzuli wykonalności.

, , ,