Czym jest izba notarialna?..

Notariusz to w Polsce zawód znany i wyjątkowo poważany. Nic dziwnego, że tak jest, bowiem notariusz jest osobą zaufania publicznego, która spełnia ważną funkcję w całym systemie prawnym kraju. Z zawodem notariusza ściśle związane jest pojęcie izby notarialnej.

Co to jest izba notarialna?

Izba notarialna to po prostu wszyscy notariusze, którzy prowadzą kancelarię w obrębie konkretnego sądu apelacyjnego. Jej siedzibą jest więc jednocześnie siedziba sądu. Co ważne organami w izbie notarialnej są rada izby notarialnej oraz walne zgromadzenie notariuszy izby.

Walne zgromadzenie notariuszy

Walne zgromadzenie notariuszy podzielić można na zwyczajne oraz nadzwyczajne. Do zadań walnego zgromadzenia notariuszy należy przede wszystkim wybieranie prezesa i poszczególnych członków rady izby notarialnej, zatwierdzanie sprawozdań, uchwalanie budżetu oraz ustalanie składek na konkretne cele.

Rada izby notarialnej

Rada izby notarialnej składa się z prezesa, wiceprezesa oraz 5 do 9 członków. Rada wybierana jest na trzy lata. Rada izby notarialnej pełni wiele ważnych zadań. Przede wszystkim odpowiada ona za opiniowanie wniosków w sprawie powoływania i odwoływania notariuszy oraz sprawuje ogólny nadzór nad pracą notariuszy. Ich ważną rolą jest także organizowanie szkoleń, zwołanie walnych zgromadzeń notariuszy oraz zarządzanie majątkiem całej izby.

Krajowa Rada Notarialna

Warto podkreślić, że na szczeblu krajowym cała korporacja notariuszy jest reprezentowana właśnie przez Krajową Radę Notarialną, która jest wybierana na trzy lata. W skład Krajowej Rady Notarialnej wchodzą notariusze, którzy zostali wybrani z poszczególnych izb notarialnych na walnym zgromadzeniu notariuszy.

Do zadań Krajowej Rady Notarialnej należy między innymi uchwalanie regulaminu urzędowania kancelarii, przedstawianie opinii i propozycji dotyczących wysokości poszczególnych taks notarialnych, a także wypowiadanie się w sprawach etyki zawodowej notariuszy. Ważne jest również, że Krajowa Rada Notarialna nawiązuje współpracę z notariatami innych państw. Oprócz tego ma również za zadanie zwoływać kongres notariuszy, jeśli wymagane są jakieś ważne opinie, a także jest odpowiedzialna za przedstawienie Ministrowi Sprawiedliwości rocznej oceny stanu notariatu.

,